Φίλοι του Σιδηρόδρομου Θεσσαλονίκης

Railway Museum of Thessaloniki

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Καλώς ορίσατε Καταστατικό

Καταστατικό του Συλλόγου «Φίλοι του Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης»

Η σφραγίδα του συλλόγου.

Ο Σύλλογος «Φίλοι του Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης» λειτουργεί ύστερα από την υπ’αριθμό 292/1987 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό 4033/1987.

Άρθρο 1ο: Ίδρυση – Επωνυμία-Έδρα
Άρθρο 2ο: Σκοπός
Άρθρο 3ο: Επιμέρους δραστηριότητες
Άρθρο 4ο: Εγγραφή και διαγραφή μέλους – επίτιμα μέλη
Άρθρο 5ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
Άρθρο 6ο: Σφραγίδα
Άρθρο 7ο: Πόροι
Άρθρο 8ο: Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 9ο: Καθήκοντα Προέδρου (Αντιπροέδρου)
Άρθρο 10ο: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέως
Άρθρο 11ο: Καθήκοντα Ταμείου
Άρθρο 12ο: Καθήκοντα Εφόρου
Άρθρο 13ο: Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 14ο: Γενική Συνέλευση
Άρθρο 15ο: Αρχαιρεσίες
Άρθρο 16ο: Τροποποίηση καταστατικού
Άρθρο 17ο: Διάλυση του Συλλόγου
Άρθρο 18ο: Τελευταίο


Άρθρο 1ο: Ίδρυση – Επωνυμία-Έδρα
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «Φίλοι του Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2ο: Σκοπός
Σκοπός του Συλλόγου είναι η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος των μελών για όλα τα θέματα που αφορούν την ιστορική εξέλιξη του Σιδηροδρόμου και η διάδοση στο ευρύτερο κοινό της αγάπης γι’ αυτόν.
Στους στόχους του Συλλόγου συμπεριλαμβάνονται:
α. Η συγκέντρωση, η συντήρηση, η διατήρηση και η παρουσίαση σιδηροδρομικών μηχανών, οχημάτων, εξαρτημάτων εγκαταστάσεων και αρχείων που έχουν σχέση με την ιστορική εξέλιξη του Σιδηροδρόμου.
β. Η σπουδή σχετικά με την εξέλιξη του σιδηροδρόμου και η πρόοδος που συντελείται στους διάφορους τομείς που έχουν σχέση μ’ αυτόν.
γ. Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την πρόοδο αυτού.

Άρθρο 3ο: Επιμέρους δραστηριότητες
Οι επί μέρους δραστηριότητες του Συλλόγου θα περιλαμβάνουν:
α. Ίδρυση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη μόνιμου εκθετηρίου στο οποίο θα παρουσιάζονται οχήματα, εξαρτήματα, συσκευές, αντικείμενα, διαγράμματα, αρχεία που έχουν σχέση με την ιστορική εξέλιξη του Σιδηροδρόμου.
β. Οργάνωση εναλλασσομένων και ειδικών εκθετηρίων με ιστορικά ή σύγχρονα θέματα με την τεχνολογία, την εξέλιξη και την εφαρμογή του Σιδηροδρόμου.
γ. Διοργάνωση διαλέξεων, εκπαιδευτικών ταξιδιών και ενημερωτικών επισκέψεων.
δ. Ίδρυση και λειτουργία τεχνικής βιβλιοθήκης με τα θέματα του Σιδηροδρόμου.
ε. Σύσταση τεχνικών ομίλων σιδηροδρομικού μοντελισμού και παροχή κάθε βοήθειας για την προαγωγή της δραστηριότητας αυτής.
στ. Έκδοση πληροφορικού δελτίου για την ενημέρωση των μελών και του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου και τα θέματα του Σιδηροδρόμου.
ζ. Συμμετοχή σ’ όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα συγκοινωνιακά θέματα.
η. Επαφή με άλλους συλλόγους που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς για ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία.
θ. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία θα συνέβαλε στην πραγματοποίηση των στόχων του Συλλόγου.

Άρθρο 4ο: Εγγραφή και διαγραφή μέλους – επίτιμα μέλη
Α. μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν άνδρες ή γυναίκες που έχουν ενδιαφέρον για την εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου, εφόσον συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας, ύστερα από αίτησή τους και με τη σύμφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία.
Επίσης μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του. Μετά την εγγραφή τους ως μέλη, τα νομικά πρόσωπα υποδεικνύουν φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπό τους, το οποίο έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λοιπών μελών.
Επίτιμο μέλος μπορεί να ανακηρυχθεί, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., κάθε πρόσωπο το οποίο προσέφερε ιδιαίτερες υπηρεσίες και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των σκοπών του Συλλόγου.
Δεν μπορούν να καταστούν μέλη πρόσωπα που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις των νόμων για τα Σωματεία.
Ένα μέλος διαγράφεται από το Σύλλογο, ύστερα από έγγραφη αίτησή του προς το Δ.Σ., εφόσον παραβεί τους σκοπούς του Συλλόγου.
Εφόσον δεν είναι ταμειακών εντάξει.
Με την παύση της ιδιότητας του μέλους χάνονται όλα τα δικαιώματα του εκτός από το δικαίωμα να παραστεί στη Γενική Συνέλευση και να εκθέσει τους λόγους της διαγραφής του, εφόσον το ζητήσει εγγράφως από το Δ.Σ.
Με τη διαγραφή του, το τέως μέλος πρέπει να επιστρέψει οτιδήποτε κατέχει από την περιουσία του Συλλόγου.

>Άρθρο 5ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, να ζητούν πληροφορίες από το Δ.Σ., να υποβάλλουν προτάσεις, να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ., να υποβάλλουν προτάσεις, να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. κατά τις Γενικές Συνελεύσεις και να απαιτούν την εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και των λαμβανομένων αποφάσεων.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, από της εγγραφής τους στο Σύλλογο, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτόν.
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη που γράφτηκαν στο Σύλλογο τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.
Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του, στα πλαίσια του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. και να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Τα μέλη καταβάλλουν: α) εφάπαξ εισφορά χιλίων (1000) δραχμών ως δικαίωμα εγγραφής μέλους, β) τακτική ετήσια συνδρομή από χίλιες (1000) δραχμές και γ) έκτακτες εισφορές σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, μετά από απόφαση της Γ.Σ.
Με δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του, μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του, είναι δυνατό η αύξηση του πιο πάνω ποσού της τακτικής ετήσιας συνδρομής κατά ποσοστό το πολύ μέχρι 50%, όπως και η καταβολή από τα μέλη εκτάκτων οικειοθελών εισφορών.
Για την αύξηση του ποσού της τακτικής ετήσιας συνδρομής πάνω από 50% όπως και την καταβολή από τα μέλη εκτάκτων εισφορών αποφασίζει μόνο η Γενική Συνέλευση.
Το δικαίωμα εγγραφής και η τακτική ετήσια συνδρομή των νομικών προσώπων καθορίζονται στο πενταπλάσιο των αντίστοιχων των φυσικών προσώπων.

Άρθρο 6ο: Σφραγίδα
Η σφραγίδα του Συλλόγου θα είναι στρογγυλή και θα φέρει κυκλικά μέσα σε περιθώριο την επωνυμία του Συλλόγου και το έτος ιδρύσεως. Στο κέντρο της σφραγίδας θα είναι σχεδιασμένη η ατμομηχανή.

Άρθρο 7ο: Πόροι
Οι πόροι του Συλλόγου είναι:
α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών, οι τακτικές ετήσιες συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές,
β) κάθε είσπραξη από δικαιώματα ή δραστηριότητες του Συλλόγου
γ) κάθε εισφορά ή επιχορήγηση από δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που δίνεται για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου και κάθε εισφορά, προσφορά, δωρεά και ευεργεσία σε χρήμα ή αντικείμενα από μέρους μέλους ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον ο δωρητής δεν επιβάλλει όρους αντιτιθέμενους προς το καταστατικό του Συλλόγου.

Άρθρο 8ο: Διοικητικό Συμβούλιο
Τη διοίκηση και διαχείριση του Συλλόγου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. είναι επταμελές απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και δύο σύμβουλους.
Το Δ.Σ. εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία όλων των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής.
Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγμένου από τους ιδρυτές προσωρινού Δ.Σ. λήγει αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, οπότε θεωρείται αυτοδίκαια παραιτηθέν. Το προσωρινό Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή του προβλεπόμενου από το καταστατικό αυτό Δ.Σ. μέσα σε 6 μήνες από την έγκριση του Καταστατικού.
Το 7μελές Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία εκλογής του, υπό την προεδρία του πλειοψηφούντος συμβούλου και καταρτίζεται σε Σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Εφόρου και Ταμία.
Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται υπεύθυνα τα συμφέροντα και την περιουσία του Συλλόγου. Επιλαμβάνεται όλα τα ζητήματα για τα οποία δεν απαιτείται, κατά το καταστατικό, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. Διορίζει το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την αντιμισθία του. Συντάσσει, εφόσον κρίνει αναγκαίο, εσωτερικούς κανονισμούς καθορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας των επί μέρους τομέων δραστηριότητας του Συλλόγου και αναθέτει στα μέλη του Δ.Σ. ή του Συλλόγου ή και σε επιτροπές από μέλη, την ευθύνη για την παρακολούθηση και διεύθυνση συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητος.
Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά σε συνεδρίαση μια φορά τον μήνα, μπορεί όμως να συγκληθεί και έκτακτα από τον Πρόεδρο ή με γραπτή αίτηση τριών (3) από τα μέλη του.
Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατ’απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Κάθε μέλος του Δ.Σ. που δεν προσέρχεται, αδικαιολόγητα, σε τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.
Σε περίπτωση παύσης ή αποχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο, μελών του Δ.Σ. καλούνται για να τους αναπληρώσουν τα εκλεγέντα κατά τις αρχαιρεσίες και κατά την σειρά επιτυχίας αυτών, αναπληρωματικά μέλη.
Εφόσον ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί σε πέντε (5) προκηρύσσονται νέες αρχαιρεσίες.
Οι διοικούντες τον Σύλλογο είναι μετακλητοί, και ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το καταστατικό αυτό, τους νόμους και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία δεν ήταν παρόντες ή παριστάμενοι διαφώνησαν, εφόσον η απόφαση ή η διαφωνία προκύπτει από τα πρακτικά.

Άρθρο 9ο: Καθήκοντα Προέδρου (Αντιπροέδρου)
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις σχέσεις και αναφορές του σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή ή ιδιωτική υπηρεσία. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις εργασίες του και εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται απ’αυτό.
Συγκαλεί τα μέλη σε Γενική Συνέλευση, υποβάλλοντας τα θέματα που θα συζητηθούν, προεδρεύει αυτής και υπογράφει τα πρακτικά που συντάσσονται.
Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Εντέλλεται την πληρωμή των εξόδων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και υπογράφει μαζί με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμής και γενικά επιμελείται για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και των νόμων.
Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως για λογαριασμό του Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται νόμιμα, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται κι αυτός το Δ.Σ. ορίζει τον αναπληρωτή από τα μέλη του.

Άρθρο 10ο: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέως
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο του Συλλόγου, τηρεί το μητρώο των μελών, επιμελείται της αλληλογραφίας του Συλλόγου, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του Δ.Σ., τα οποία και συντάσσει.
Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με σχετική απόφασή του.

Άρθρο 11ο: Καθήκοντα Ταμείου
Ο Ταμία είναι προσωπικά υπεύθυνος για την διαχείριση του ταμείου και :
α. Ενεργεί τις εισπράξεις του Συλλόγου βάσει κανονικών αποδείξεων και τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων και νομίμων παραστατικών.
β. Τηρεί βιβλίο ταμείου και τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης.
γ. Υποβάλλει στο Δ.Σ., κατά μήνα, συνοπτική κατάσταση ταμείου και στις Γενικές Συνελεύσεις ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της διαχειρήσεώς του.
Ο Ταμίας δεν δικαιούται να κρατά ποσό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και είναι υποχρεωμένος να καταθέτει κάθε επιπλέον των 10.000 δρχ., ποσό στην Τράπεζα που θα καθορισθεί από το Δ.Σ., με δικαιούχο τον Σύλλογο.
Κάθε ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον ταμία, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με σχετική απόφασή του.

Άρθρο 12ο: Καθήκοντα Εφόρου
Ο Έφορος παραλαμβάνει και επιβλέπει την περιουσία του Συλλόγου και υποχρεούται να αναφέρει έγγραφα κάθε απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε αντικειμένου προς το Δ.Σ.
Επίσης επιβλέπει για την τάξη στις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου και κα΄τα τις Γενικές Συνελεύσεις.
Ο Έφορος εκτελεί και καθήκοντα ειδικού γραμματέως του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 13ο: Εξελεγκτική Επιτροπή
Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι ο οικονομικός έλεγχος, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την διαχείριση του Δ.Σ. για την περίοδο που διαρκεί η διαχείριση αυτή.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε ανακοινώσεις για το έργο της στην Γενική Συνέλευση των Μελών και υποβάλλει υποχρεωτικά την έκθεσή της για την διαχείριση του Δ.Σ. κατά την Γενική Συνέλευση κατά την οποία αυτό απέρχεται.

Άρθρο 14ο: Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, τις αποφάσεις της οποίας εκτελεί το Δ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο, μέσα στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο, και έκτακτα όσες φορές αποφασίσει το Δ.Σ. του Συλλόγου ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση και καθορισμό των θεμάτων που προτείνονται να συζητηθούν.
Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον δεν κωλύονται από τον νόμο ή δεν καθυστερούν τις οφειλόμενες συνδρομές προς τον Σύλλογο, πέρα από ένα εξάμηνο.
Τα μέλη που κωλύονται να παραβρεθούν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’αυτή, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, από άλλα μέλη του Συλλόγου. Καθένα από τα παρόντα μέλη μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι ένα απών μέλος.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση, που στέλνεται σ’όλα τα μέλη του Συλλόγου τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και την προκήρυξη των αρχαιρεσιών.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον τύπο της Θεσσαλονίκης και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου του Συλλόγου.
Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη κατά την έναρξη της Συνέλευσης. Ταυτόχρονα εκλέγεται ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος καταγράφει στα πρακτικά τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
Η Γενική Συνέλευση :
α. Αποφασίζει την έγκριση του ισολογισμού του Συλλόγου, καθώς επίσης την έγκριση του προϋπολογισμού, τον οποίο όμως το Δ.Σ. μπορεί να αναπροσαρμόσει, σε ειδική συνεδρίασή του, ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες του Συλλόγου.
β. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής .
γ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του Συλλόγου καθώς επίσης και για κάθε άλλο ζήτημα το οποίο δεν περιλαμβάνεται, με τον κανονισμό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται σ’αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, υπολογιζόμενων στον αριθμό αυτό και των απόντων μελών που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα άλλα μέλη να τα εκπροσωπήσουν.
Εάν ματαιωθεί η Συνέλευση, λόγω έλλειψης απαρτίας, συγκαλείται δεύτερη Γενική Συνέλευση , με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης, μετά παρέλευση τριών (3) το ολιγότερο και μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες. Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι ποτέ λιγότερα από δέκα.
Στις Γενικές Συνελεύσεις το Δ.Σ., δια του προέδρου του, αναφέρεται στις καταβαλλόμενες προσπάθειες για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τον Σύλλογο καθώς επίσης και στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα το Δ.Σ. λογοδοτεί για τα πεπραγμένα καθ’όλη την διάρκεια της θητείας του, τόσο για την διοικητική όσο και για την διαχειριστική δράση του.
Μετά τον έλεγχο της Συνέλευσης για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κηρύσσεται περατωθείσα η συζήτηση και επακολουθεί ψηφοφορία για την έγκριση της Λογοδοσίας και την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός εάν πρόκειται για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Συλλόγου, οπότε απαιτείται η παρουσία στην Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, των τριών τετάρτων (3/4) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

Άρθρο 15ο: Αρχαιρεσίες
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. υποχρεούται να ενημερώσει γραπτά όλα τα μέλη, τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και να ζητήσει την υποβολή των σχετικών υποψηφιοτήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δ.Σ. γραπτά την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής το Δ.Σ., σε ειδική συνεδρίαση ανακηρύσσει τους υποψηφίους, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το καταστατικό αυτό και τους ισχύοντες νόμους, για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και τους εγγράφει κατ’αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών(Διακεκριμένα για τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής).
Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα ψηφισάντων, οι οποίοι υπογράφουν δίπλα στο όνομά τους και συντάσσει πρακτικά ψηφοφορίας στα οποία αναφέρονται οι ψηφίσαντες κατά σειρά επιτυχίας καθώς και η ιδιότητα για την οποία ψηφίστηκαν.
Σαν εκλογικό σύστημα καθιερώνεται το πλειοψηφικό με πολυσταυρία ( μέχρι 5 σταυρούς για το Δ.Σ. και 3 σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή).
Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι επτά (7) πλειονοψηφήσαντες ενώ οι επόμενοι τρείς (3) θεωρούνται αναπληρωματικοί.
Από τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι πρώτοι τρείς (3) κατά σειρά επιτυχίας και οι επόμενοι δύο (2) θεωρούνται αναπληρωματικοί.
Τα ονόματα των εκλεγέντων ανακοινώνονται στα μέλη του Συλλόγου αμελητί, από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 16ο: Τροποποίηση καταστατικού
Το καταστατικό αυτό τροποποιείται, επί μέρους ή ολικά, ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών κατά την Γενική Συνέλευση όπως ορίζει το άρθρο 14.

Άρθρο 17ο: Διάλυση του Συλλόγου
Ο Σύλλογος διαλύεται εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα από δέκα(10). Επίσης διαλύεται οποτεδήποτε ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό με πρωτοβουλία του Δ.Σ. ή με αίτηση του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των μελών για τις ακόλουθες αιτίες :
α. Εάν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή άλλων αιτιών αποβαίνει ανέφικτος η ανάδειξη Δ.Σ. ή καθίσταται αδύνατη η εξακολούθηση λειτουργίας του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό.
β. Εάν εκπληρώθηκαν οι στόχοι του Συλλόγου ή λόγω μακρόχρονης αδράνειας συνάγεται η πρόθεση εγκατάλειψής του.
γ. Εάν ο Σύλλογος επιδιώκει σκοπό διάφορο αυτού που ορίζεται στο καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του Συλλόγου απέβησαν παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς την αρμόδια τάξη.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η τυχόν υπάρχουσα περιουσία διατίθεται στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Εφόσον το τελευταίο δεν μπορεί να φροντίσει την διαφύλαξη και αξιοποίησή της, η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στη Διεύθυνση περιφέρειας Θεσσαλονίκης του ΟΣΕ, αποκλειόμενης της μεταφοράς της, σε οποιαδήποτε περίπτωση, εκτός Θεσσαλονίκης. Ότι δεν αποτελεί περιουσία του Συλλόγου επιστρέφεται στους φορείς από τους οποίους παραχωρήθηκε.

Άρθρο 18ο: Τελευταίο
Το καταστατικό αυτό από δέκα οχτώ (18) συνολικά άρθρα διαβιβάστηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτών του Συλλόγου στις 3 Οκτωβρίου 1986.

 

Κεντρικό Μενού


ΕλληνικάEnglish